Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Doar doo'w 't vuur

PLEIT AS PREVEENSI VUUR DEEL 3-ERKENNING VAN ET NEDERSAKSISCH.

Et Nedersaksisch is noe nog erkeand oonder deel 2 van et Europees Haandvest vuur regionale talen.
’n Kreenk is duur ’t SONT op de heugte brach dat der wier ne petisie in de locht is. Help met en oonderteken oonderstoande link:
Eamn klikken en et invullen geet vanzölf, doarnoa ok eamn bevestigen!

https://petities.nl/petitions/pleit-als-provincie-voor-deel-3-erkenning-van-het-nedersaksisch?locale

Met daank in ’t vuuroet en goodgoan,
Bestuur Kreenk vuur de Twentse SproakWIEJ NEUGT OE OET VUUR NEN VERRASSINGSOAMND

’n Kreenk hooldt op 30 mei a.s. wier nen Kreenkoamnd ‘met taal op ’n trad’. Dat doo’w dizze keer in et Kulturhus in Boornerbrook (Doarpshoes) an de Pastoor Ossestroat 21 en et begeent um half acht (19.30 uur). Et programma is nog ne grote verrassing, mar ’n Kreenk steet den oamnd centraal en völ kuieren doo’w dan ok, dat heurt der noe eenmoal biej.
Der kump ok ’n merakels oarig meanske, dee ’n luk met wil kuieren. Doarbiej zal et oe den oamnd nich oontbrekken an etten en dreenken en kö’j oe ’n antal lekkere preuveriejen good loaten smaken. Jammer genog kö’w et nich vuur niks doon en vroagt wiej van alman ne biejdreage van €5,- en nich-leden betaalt € 5,- meer.
Bu’j ok niejplichtig wörden en wi’j oe ok geern loaten verrassen? Prakkezeer dan nich langer en doot oons bod! Geern opgeven vuur ’n vriejdag 24 mei biej:
Rieke Dohmen, riekedohmen@gmail.com, tel. 06-16542453 of biej:
Alie van der Veer, alievanderveer.43@gmail.com, tel. 06-13010615.


OETNEUDEGING JOARVEGADERING KTS - 2024

Wiej neugt de leden van ‘n Kreenk geern oet veur de joarvegadering, den dit joar wördt hoalen op goonsdag 3 april a.s. biej:

Restaurant De Zeumnsteern, Hoksebargerstroate 123 in Eule biej Hengel

De vegadering begeent um 19.00 uur en wiej hopt um 19.50 uur kloar te wean.

De stukke van ’n gealdhoolder, de notulen en ’t joarverslag van vergangen joar kö’j vuurof inzeen vanof 18.45 uur. Ok ’n agenda lig kloar op de toafels. Nöast et goodkuren van de notulen en et besprekken van et joarverslag en et financieel verslag hopt wiej alle letste niejs oaver et Twents met oeleu te delen. Ok wilt wiej geern de jubileumkemissie an oeleu vuurstellen en gelegenhead geven plannen oaver et vieftig joarig bestoan oet de deuke te doon. Et programma noa de pauze

Vanof 20.00 uur begeent dan’ Kreenkoamnd en geet Willem van Heek op ’n proatstool zitten. Willem, noazaat van de fabrikaantenfemilie Van Heek, wont op ’t Hoge Bokel, is aait boer wes en hef doar ok ne hooltzageriej. Willem vertealt in mooi Twents oaver de geschiedenis en ’t ontstoan van de textiel in Eanske en de vergoane wereld van al dee fabrikaantenfemilies. Met hölp van antekeningen van zien va, Arnold van Heek, hef hee ’n book ‘meer as ’n plezearig leaven’ in 2004 oetgeven. Tehope met de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker is in meert 2022 ne heroetgave tot staand kömmen, anvuld met mooie foto’s en nieje verhalen. ’t Book is te koop biej de SHSEL vuur €15,50. Et beloaft nen mooien oamnd te wörden, mis et nich en schrief et dreks op. Zoas gebroekelijk hebt de leden vriejgaank den oamnd. Introducees en elk 2e of 3e lid oet één gezin betaalt € 7,50,- p.p. en doar zit dan ne kom koffie en één drankje biej in. 

Namens het bestuur, Alie van der Veer, secretaris KTSzoaterdag, 13 janewari 2024: de traaditionele Niej-joarsvisite  biej de Zeumnsteern in Eule, Hoksebargerstroate 123, 7554 PA gemeente Hengel.. Iej möt oe doar wa efkes vuur opgeven. 

Vanof 14.30 uur steet de koffie kloar met iets lekkers en goa’w mekaar ’t niej-joar ofwinnen en vuural ok ’n luk biej-kuiern! Noa ’t wilkumstproätje van één van de bestuursleden kö’w tehope et glas heffen op ’n good Kreenkjoar en’ vrearig en gezoond 2024. Doarnoa hopt wiej tehope op ’n geneuglijk middagprogramma met sprekker Marcus Voorhuis den in ’t Twents vertealt oaver zien book: De affaire Baselsteyn.

Heanigan is’t tied um te etten en goat wiej tehope an’ stamppot; zee hebt wal dree soorten kloar zat, eagen kokkeriej zoonder flantuten. De kosten vuur dizze visiet bunt € 18,00 vuur leden en vuur nich leden € 24,00. Opgeven betekent betalen, ok a’j nich komt, alle bodschoppen bunt koch en’ kok hef rekkening met oons hoolden. ’t Kan den meddag kontant betaald worden biej ’n penningmeaster of met pin betaald worden. Biej de Zeumnsteern möt ze wal weten hoovöl ribkes zee vuur oons möt broaden, doarum, a’j met wilt etten, doot oons bod vuur 8 janewari en mail noar: alievanderveer.43@gmail.com of bel 06-13010615. Loat ok wetten of da’j ’n dieet hebt, doar wördt rekkening met hoalden!’t Bestuur van ’n Kreenk weanst oeleu ’n heel good en gezoond 2024 en völ geluk in ’n tuk!


Nedersaksisch symposium 4 is aanstaande: ‘Kennisontwikkeling en – verbreiding van de Nedersaksische tael en literetuur’ (update)

 

Op zaterdag 14 oktober, van 13.45 tot 17.00 uur, zal het vierde Nedersaksisch symposium plaatsvinden. Iedereen met veel of enige belangstelling wordt hierbij van harte uitgenodigd. Het programma zal rijk en afwisselend zijn. Zo zal er een canon van het Nedersaksisch gepresenteerd worden die gericht is op het algemene publiek in Nederland. In diverse lezingen zal een antwoord worden gegeven op de vraag wat werkers voor et Nedersaksisch, bestuurders van instellingen en anderen die zich met het Nedersaksisch bezighouden, toch op z’n minst zouden moeten weten van de Nedersaksische taal, de literatuur, de gebruiksmogelijkheden en het functioneren in de maatschappij.

Zeer de moeite waard zal ook zijn de extra ingeplande lezing over het oorspronkelijke auteurschap van de Heliand. Hetzelfde geldt voor de lezing over de komende uitgave die werk en persoonlijkheid beschrijft van een van de grote kenners uit het verleden van het Drents en de Drentse wereld, dr. Jan Naarding (1903-1963). Ook buiten Drenthe gold Naarding als een gewaardeerd kenner van de Nedersaksische taal en literatuur. Dat kwam ook doordat hij een tijdlang verbonden was aan het voormalige Nedersaksisch Instituut van de RUG. 

Het Nedersaksisch symposium 4 wordt gehouden in Kunstcafé Schurer, adres: Warenhuis Vanderveen, Koopmansplein 16, 9401 EL Assen (‘Top Floor’). Aanmelding graag via de website https://www.vangorcum.nl/actueel-item/80-43_Nedersaksisch-symposium-4. In verband met de logistiek dit graag voor 9 oktober.

 

Het programma luidt:

 

Inloop vanaf 13.15 uur

 

13.45 – 14.00 Openingstoespraak door de symposiumvoorzitter, de heer Jurr van Dalen

14.00 – 14.15 Henk Nijkeuter en Chris Canter: Nedersaksische Literatuur. Wat moet je beslist weten, en wat voor soort kennis moet echt verder worden ontwikkeld?

14.20 – 14.35 Redbad Veenbaas: Bernlef, dichter van de Heliand? Nieuwe aanwijzingenVeenbaas werkt aan een proefschrift over dit onderwerp. Deze lezing kan beschouwd worden als ‘in aansluiting op het vorige symposium’, toen er nieuwe vertalingen van de Heliand gepresenteerd werden in het Sallands (Jan Nijen Twilhaar) en in het Stellingwerfs (Henk Bloemhoff). Ook verscheen er toen een nieuwe uitgave van de Heliand in de oorspronkelijke, Oudsaksische tekst, verzorgd door dr. Timothy Sodmann. In juni 2023 is er vervolgens nog een nieuwe vertaling in het Nederlands verschenen, van de hand van Jan Nijen Twilhaar.

14.40 – 14.55 Henk Bloemhoff en Jan Nijen Twilhaar: Nedersaksische Taelkunde. Wat moej’ beslist weten over de klaanken, woordvorms, zinsbouw en standerdisering, en wat veur kennis moet echt veerder ontwikkeld wodden?

15.00 – 15.15 Arjan Sterken en Harrie Scholtmeijer: Nedersaksische Volksverhalen en talige volkscultuur in woordenboeken. Wat moet je zeker weten van de Nedersaksische volkscultuur, in het bijzonder van de volksverhalen? En van de (talige) volkscultuur zoals je die in de regionale woordenboeken kunt vinden?

15.15 – 15.35 uur Theepauze

15.35 – 16.05 uur Roeland van Hout: Sociolinguïstiek van Nedersaksisch en Limburgs. Uit wat voor onderwerpen moet de basiskennis van de Nedersaksische en Limburgse taalsociologie bestaan, en wat moet er met de aanbevelingen van de Expertcommissie Europees Handvest gebeuren?

16.05 – 16.25 uur Romy Dekker interviewt Annet Westerdijk, bestuursvoorzitter van de Overijsselacademie, en een vertegenwoordiger van een van de regionale omroepen. Dit op basis van de vraag: hoe kan het Nedersaksisch verder worden versterkt? Een en ander ook in het licht van de laatste rapportage door de Expertcommissie Europees Handvest. 

16.25 – 16.40 Philomène Bloemhoff presenteert de Canon van het Nedersaksisch. Wat je in dit land toch echt over et Nedersaksisch moet weten…

16.40 – 17.00 Lezing door Henk Nijkeuter over een belangrijke publicatie die binnenkort van zijn hand zal verschijnen: De blui van ’t leeven is maor zo kört van tied“. Leven en werk van Jan Naarding (1903-1963) in een biografische schets en zijn verzamelde gedichten; voorzien van vertaling en tekstkritisch commentaar. Met een bibliografie van nagenoeg al zijn publicaties.

17.00: Afsluiting door symposiumvoorzitter Jurr van Dalen

Het Nedersaksisch taalgebied in Nederland (© H. Bloemhoff)

 

****************************************

Organiserende personen en hun instanties zijn Sonja Geurts (Koninklijke Van Gorcum), Henk Nijkeuter (Stichting Sasland) en Henk Bloemhoff (Stichting Sasland).

Voor praktische vragen kunt u zich richten tot Esther Langelo, medewerker Publiciteit bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, mailadres: e.langelo@vangorcum.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich in verbinding stellen met Henk Bloemhoff, mailadres henkbloemhoff@yahoo.com.

 

Ledenwearfactie
Leu dee vanof noe lid wördt van’ Kreenk kriegt nich allenig nog de Bodbreve dee dit joar oet bunt kömmen, mar ok ’n book derbiej as kedoo. As welkomstgescheank he’w ‘Mooier dan Vrede’ van Gerrit Kraa oetkeuzen. Dat is schreven in ’t Hollaands en dat kö’j almoal leazen. Met ’n Bodbreef derbiej den kats in ’t plat wördt schreven is dat mooi um met te beginnen. Noe nich langer dremmelen, geef oe op as lid van’ Kreenk vuur de Twentse Sproak en dreag oen steenke biej an et in staand hoolden van oonze taal! ’t Kost € 26,50 in ’t joar en iej könt vuur niks of heel weanig metdoon an’ antal Kreenkmiddage of oamnde met vuurdrachen, meziek en workshops.
Disse aktie doert t/m 31 oktober 2023!!
Mail noar: avanderveer@kreenk.nl, bellen kan ok: 06-13010615.

N KREENK VUUR DE TWENTSE SPROAK is OP 1 MEERT VUUR ’N DROAD KOMMEN MET ’N MOOI KEENDERBEUKSKE KATS IN ’T PLAT

’N BOOK VAN OALE GROOND VUUR NIEJE EN JONGE LEU

De presentatie wödden hoolden biej et pannenkokenhoes Le Pompidou in Eanske.
A’w oonze sproake in ere weelt hoolden mö’w biej de jonge leu beginnen vuurdat et echt te laat is.

De beukskes bint te koop vuur € 15,- via 'n Kreenk.

HET TWENTS SONGFESTIVAL 2022 STAAT IN DE STEIGERS.

Achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de volgende editie van het Twents Songfestival. De werkgroep binnen het Openluchtmuseum Ootmarsum onder voorzitterschap van Hans Oude Breuil, heeft inmiddels alle belangrijke zaken geregeld.

In het park van het openluchtmuseum zal op 26 juni een reeks aan artiesten te horen en te zien zijn met een muzikale presentatie die het Nedersaksisch als basis heeft.

Ondersteuning aan het evenement wordt verleend door de IJsselacademie in de persoon van Albert Bartelds die ook de regie van het evenement op zich neemt. Verder is Theo  Scholte Lubberink weer de presentator. Grafische vormgeving is in handen van Mrieke Peters en organisatorische ondersteuning verlenen Melanie Swennenhuis en Rob Meijer van de Stichting Openluchtmuseum Ootmarsum.

Na eengedwongen pauze van drie jaar is de draad weer opgepakt en vond op 29 maart de voorronde plaats.   Van de aanmeldingen zijn10 kandidaten door naar de finale en deze zullen op 26 juni optreden en strijden om de trofee  “Winnaar Twents Songfestival 2022”. Naast de deskundige jury, onder leiding van Monique Sleiderink van RTV Oost. Frank Droste en Wilfried Poorthuis, krijgt ook het publiek de mogelijkheid een stem uit te brengen op de kandidaten.

Genomineerd zijn voor 2022 :

1. Gercoh & Schavuit, 2. Enig & anders, 3. Hubertien, Rudi en Imke Bruns, 4. Marijn, Alfred en Claire van de Bulk, 5. Annet Engelbertink & KKO, 6. Bas Maathuis, 7. Jansen en zo wat,          8. Fenne Toenink, 9. Neet Zuuver,  10. Imke Toenink.

 

Het belooft een spannende en geweldig mooie middag te worden. Het park is speciaal aangekleed en de historische kapberg is het podium waar het allemaal gebeurt. Er zijn de nodige technische voorzieningen getroffen voor licht en geluid en er is een speciale begeleidingsband aanwezig voor de optredende artiesten. Opperstalmeester Theo Scholte Lubberink begeleidt de aanwezigen door het programma.

Ook op het programma staan er optredens van de uit Twente afkomstige cabaretière Nathalie Baartman die ons -ook in de streektaal- aan het denken en het lachen zet.

De catering in het park wordt verzorgd door Gasterij Oatmössche, er is een infostand van de Kreenk veur de Twentse Sproak en voor de kinderen is er een speciaal ‘vermaakplein’ zodat ouders onbeperkt kunnen genieten van de voorstelling.

 

Mooie liedjes in de eigen streektaal : ‘dat sprekt oe an en doar mo’j na gek met wèn !’.      Dus zet het vast in de agenda : zondag 26 juni op naar Ootmarsum, Openluchtmuseum.    Het begint om 14.00 uur. De reguliere entreeprijzen zijn € 7,- p.p. en kinderen beneden de 10 jaar kunnen gratis mee.

Gratis Parkeren op de Stadsweide aan de Oldenzaalsestraat.

Ingang is aan het Commanderieplein 2, het poortgebouw van het openluchtmuseum.

Info. :

www.twentssongfestival.nl     

www.openluchtmuseumootmarsum.nl 

info@openluchtmuseumootmarsum.nl


Kreenk vuur de Twentse Sproak viert 45-jarig jubileum met verhalenboek

Zaterdagmiddag 21 november wordt de 45-ste verjaardag van de ruggengraat van de Twentse streektaalbeweging gevierd met de presentatie van een boek in de sfeervolle Johanneskerk aan de Twekkelerweg 110 in Twekkelo.

Holten 
Een Kreenk, zoals de vereniging in de volksmond genoemd wordt, werd 21 november 1975 opgericht in Havezate Het Everlo in Rossum. Het initiatief werd destijds genomen door Everhard Jans, Hennie Engelbertink en student Nederlands Ton Kolkman uit Holten die ook al in de Drentse taalbeweging actief was geweest.

Schrijversbond
‘n Kreenk kwam voort uit al langer bestaande Schrieverskring. Een overblijfsel daarvan was jarenlang de Overijsselse Schrijversbond, die het digitale streektaalmagazine Oaver de Iessel uitgeeft. Het bestuur van dit orgaan heeft overigens onlangs aangegeven er een punt achter te zetten en de club op te heffen door gebrek aan jonge aanwas.

Groei
‘n Kreenk heeft de afgelopen jaren een tegengestelde beweging meegemaakt. Het aantal donateurs is gestaag gegroeid en het aantal activiteiten is toegenomen. Tien jaar geleden werd het verenigingsblad opgewaardeerd tot een volwaardig streektaalmagazine dat vier keer per jaar uitkomt en de leden van ‘n Kreenk en ver daarbuiten op de hoogte houdt van alles wat er met de streektalen gaande is.

Stimulans
Ook de jaarlijkse schrijfwedstrijden geven het publiek een geweldige stimulans om in het Twents te gaan schrijven. Om de schrijvers in spe na te laten denken over de Twentse en Nederlandse taaltuinen, wordt de schrijvers gevraagd om hun verhaal (maximaal 500 woorden) of gedicht (maximaal 14 regels) zowel in het Nederlands als hun eigen Nedersaksische streektaal aan te leveren.

Voordeel 
Een ander voordeel van het tweetalige verhalenboek waarin de schrijfproducten steeds geplaatst worden, is dat het ook goed leesbaar is voor mensen die wat moeite hebben met het lezen van de streektaal. Een van de winnaars van de afgelopen jaren was onder andere de Rijssense oud-huisarts Jan Slofstra (foto) die de prijs kreeg overhandigd door jurylid Marieke Dannenberg, columnist van deze krant.

Platmaffia 
Er kunnen op de valreep nog steeds verhalen en gedichten worden ingeleverd. De uiterste inleverdatum is 1 september. Naast fictie zal het boek ook beschouwende bijdragen over 45 jaar Twentse streektaalmaffia bevatten.

 

Twentse Taalpries 2022

Wiej bunt der greuts op dat ‘oonze Thea’ de Twentse Taalpries 2022 hef e-kregen. Disse pries wödden heur an-eböden duur Patrick Welman, burgemeister van Oldn’zel.
De anmoedegingspries geet noar Femke Nijboer, ass.professor faculteit Onderwijswetenschappen van ’n Universiteit Twente.

Zeer vereerde leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Op 21 november 2020 bestun 'n Kreenk 45 joar en zol d'r 'n jubileumbook vol verhalen en gedichten presenteerd wörden. Echter, duur de Coronaregels is t'r niks van al die feestelijkheden duurgoan. 
Wiej hebt van oonze schrievers  mooie verhalen en gedichten kregen en de jury hef ’t nich makkelijk hat um oet te zeuken wel der met de eer geet strieken .

’t Spit oons merakels, mar duur de niejste Coronaregels hebt wiej alns mötten oetstellen, zowel de presentaasie in de Johanneskeark as ok oonzen feestoamnd, den zol wödden hooln op 28 november biej ’t Hoogspel.

Token joar hopt wiej de schaa in te halen en der nen gloepends mooien schrieversmiddag van te maken. Leu dee eur verhaal of gedicht majt vuurleazen kriegt doar op tied bod oaver.
En den mooien feestoamnd hooldt wiej ok tegoo, want wat in ’t vat zit…….., iej weet ’t wal!

Wiej doot oons best um de beuke nog vuur de feestdage roond te (loaten) brengen. 

Goodgoan,
bestuur van ‘n Kreenk

                                                                                      

                                                                                                                                                                   Good niejs vuur oonze taal vanoet de provincie.

Artiiekel in de Tubantia van 25 juni 2020.   

Artiekel in de Tubantia van 16 juni 2020      

Artikel in de Twentse Kraant van 22 feebrarie 2020 oaver de dialectmoand meert 2020. 

Mooi artikel in de kraant van 11 oktober 2019 oaver oonze taal en 't Twentehoes 

Onderscheiding.....

Het hef de koning behaagd um op 22 juni 2019 Alie v.d.Veer-Geugies te beneumen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dit umdat Alie zovöl vriejwilligersweerk hef doon en nog döt vuur oonzen Kreenk, mear ok vuur Twekkelo, woar zee al joaren wont. Het is nen hele liest den op eneumd wödden duur de loco-burgemeaster van Eènsche.,

Artikel oet de Tubantia van 8 april 2019